top of page

Regulamin Szkolnego Koła Chemicznego "Fenoloftaleina"

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

a) Organizator – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza nr 9 w Radomiu;

b) Uczestnik – osoba biorąca udział w zajęciach;

c) Zajęcia – zajęcia o charakterze doświadczalnym/eksperymentalnym z chemii;

e) Prowadzący – Monika Kocur, nauczyciel chemii w PSP nr 9 w Radomiu

 

 1. Regulamin ten określa warunki uczestnictwa młodzieży w zajęciach szkolnego Koła Chemicznego „Fenoloftaleina”;

 2. Zajęcia odbywają się co miesiąc, według ustalonego planu i trwają 60 minut;

 3. Czas trwania zajęć może zostać wydłużony;

 4. Zapisy na zajęcia odbywają się w wyznaczonym terminie na początku roku szkolnego;

 5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z zajęć;

 6. W przypadku rezygnacji uczestnik powiadamia prowadzącego o tym fakcie;

 7. W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach* uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników Koła;

 8. Prowadzący zastrzega sobie prawo odwołania zajęć w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od niego;

 9. Prowadzący w sytuacji z pkt. 8. będzie starał się bezzwłocznie poinformować uczestników koła
  o zaistniałych zmianach;

 10. Nie ma możliwości odrabiania zajęć;

 11. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawa
  oraz wszelkich regulaminów PSP nr 9 (np. Pracowni Chemicznej, Koła Chemicznego);

 12. W trakcie zajęć obowiązują zasady kultury osobistej i poprawnego zachowania;

 13. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania zasad BHP
  oraz zachowania zgodnego ze wskazaniami prowadzącego zajęcia;

 14. Uczestnik zobowiązany jest do uważnej pracy z urządzeniami, materiałami i odczynnikami laboratoryjnymi; używanie ich w niewłaściwy sposób może stanowić zagrożenie;

 15. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z udziału w zajęciach (np. plamy na ubraniach);

 16. Doświadczenia należy przeprowadzać ściśle według wskazówek prowadzącego;

 17. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych chorób przewlekłych (alergie, astma itp.), uszkodzeń skóry i innych dolegliwości mogących stanowić przeszkodę w bezpiecznym uczestnictwie w zajęciach;

 18. Uczestnik zajęć może zostać wykluczony z zajęć, jeśli: Nie postępuje zgodnie z zaleceniami prowadzącego; Jego zachowanie utrudnia prowadzenie zajęć; Stanowi zagrożenie
  dla współuczestników zajęć;

 19. O usunięciu z zajęć niezwłocznie zostaje poinformowany rodzic/opiekun prawny.

 20. Posiadanie wartościowych przedmiotów w trakcie zajęć odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika;

 21. Uczestnik może być poproszony o przyniesienie substancji powszechnie używanych (np. ocet, miód, jajko, płyn do mycia naczyń itp.), które będą pomocne w przeprowadzeniu doświadczeń;

 22. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku do celów reklamowych , promocyjnych organizatora;

 

*nie dotyczy długotrwałej choroby , wypadków losowych , jedynie w przypadku poinformowania prowadzącego o zaistniałej sytuacji (wiadomość w dzienniku elektronicznym)

bottom of page